Semesterlagen - semesterlönegrundande frånvaro | KFS

Som vi tidigare informerat ändrades semesterlagen den 1 april 2010.

Eftersom KFS branschavtal innebär att semesterår/intjänandeår/kalenderår är sammanfallande (utom för branschavtal Personlig Assistans) har KFS i avtalsrörelsen yrkat att ändringen vad avser semesterlönegrundande frånvaro vid sjukdom och tillfällig föräldrapenning träder i kraft den 1 januari 2010. I de avtal som slutits - Energiavtalet och Trafikavtalet - är ändringen införd. KFS har också genom underhandskontakter enats med de fackliga organisationerna om att motsvarande ändring genomförs i övriga branschavtal.

För arbetstagare som uppbär ferielön eller uppehållslön gäller ändringen från och med att arbetsåret 2010/2011 startar.

För arbetstagare som omfattas av branschavtal Personlig Assistans gäller ändringen från den 1 april 2010.

Hel sjukfrånvaro

I korthet innebär ändringen att den semesterlönegrundande frånvaron vid hel sjukfrånvaro som påbörjas 1 januari 2010 eller senare är 180 kalenderdagar under ett helt intjänandeår. För hel sjukfrånvaro som påbörjades före 1 januari 2010 är den semesterlönegrundande frånvaron 180 kalenderdagar under två hela intjänandeår.

Partiell sjukfrånvaro

Den nya regeln gäller direkt den 1 januari 2010. Det innebär att sjukfrånvaro på deltid som påbörjades före den 1 januari 2010 omfattas av den nya regeln direkt. Den som redan före ikraftträdandet tillgodoräknat sig semesterlönegrundande frånvaro under ett helt intjänandeår har inte längre rätt till mer semesterlönegrundande tid. Men arbetstagare som fortfarande är frånvarande på deltid och arbetar till viss del tjänar in semester på sin arbetsdel och har rätt till full årssemester.

Om en anställd, som varit delsjukskriven under ett helt intjänandeår före den 1 januari 2010, blir helt sjukskriven därefter, innebär det att den semesterlönegrundande frånvaron under ett helt intjänandeår redan passerat under delsjukskrivningen och att resterande del av sjukperioden inte är semesterlönegrundande.

Tillfällig föräldrapenning

Den semesterlönegrundande frånvaron vid tillfällig föräldrapenning är totalt 120 kalenderdagar per intjänandeår. Denna ändring gäller från den 1 januari 2010.