Peter Kivimäki

Peter Kivimäki på Arbetsförmedlingen: Vår roll är att snabbt identifiera kompetens som den nyanlände kan ha med sig, som arbetsgivarna efterfrågar, och matcha den mot deras behov

Varför vill Arbetsförmedlingen samarbeta med arbetsgivare om nyanlända?

Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att ta ansvar för att alla nyanlända erbjuds insatser som främjar etableringen på arbetsmarknaden. Vi arbetar bland annat inom initiativet ”Sverige Tillsammans.” I de flesta branscher råder både kompetens- och arbetskraftsbrist och vår roll är att snabbt identifiera kompetens som den nyanlände kan ha med sig, som arbetsgivarna efterfrågar, och matcha den mot deras behov. Vi ska också fånga upp bristyrken, flaskhalsar och identifiera utbildningsbehov. Peter Kivimäki, KFS kontaktperson Sverige Tillsammans på Arbetsförmedlingen För den nyanlände ska vi ingjuta hopp om att det är möjligt att komma ut i ett arbete och därmed egenförsörjning.

Vad kan Arbetsförmedlingen erbjuda arbetsgivarna?

På nationell och regional nivå samordnar, stöttar och driver vi på samarbeten och initiativ som gynnar etableringen av nyanlända. Vi arbetar bland annat med branschorganisationer och företags hr-avdelningar. På lokal nivå samarbetar vi med arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, kommuner och andra. Här tar vi beslut om arbetsmarknadsstöd, exempelvis praktik, arbetsmarknadsutbildning och subventionerade anställningar.

Nämn några framgångsfaktorer, enligt Arbetsförmedlingen

För arbetsgivarna är det nödvändigt med förankring i sin egen organisation. Det räcker inte med att en hr-avdelning eller branschorganisation centralt vill att man ska ta emot nyanlända. Man behöver ha ett system och en styrning längst ner till den lokala arbetsplatsen där det ska hända. Man behöver vara medveten om att det kräver resurser i form av tid för introduktion och handledning. För Arbetsförmedlingen gäller detsamma. De som konkret träffar arbetsgivaren och den nyanlände, är arbetsförmedlaren på det lokala kontoret. Vi behöver bli bättre på att förankra de många värdefulla samarbeten vi redan har, och även hitta nya sätt och vägar för att klara detta viktiga uppdrag.