Avtalsrörelse 2013

Vad hände i avtalsförhandlingarna 2013/14. Följ processen nedan.

Sammanfattning av avtalsrörelsen 2013

Under 2013 års avtalsförhandlingar uppnådde vi (KFS) överenskommelser om tillsvidareavtal utan angivna lönenivåer med tjänstemannafacken på 11 av KFS 15 kollektivavtal för tjänstemannasidan. För övriga fackförbund  tecknades treårsavtal. Resultatet blev att löneökningarna följde det s.k. "märket" enligt Industriavtalet med 6,8 % fördelat över åren. Delpensionslösningen med en avsättning på 0,5 blev inte aktuell för KFS-företagen men däremot utökades föräldrapenningtillägget till 6 månader i linje med övriga arbetsmarknaden. Arbetet från 2012 års avtalsrörelse med att utveckla tillsvidareavtalen fortsatte därmed och skapade utrymme för lokala företagsanpassade lösningar genom lokal lönebildning.

 

Medlare utsågs för medling på Energiavtalet mellan SEKO och KFS samt på Besöksnäringen mellan Kommunal och KFS. Efter medling antog SEKO  och KFS hemställan och avtal slöts. På Besöksnäringen gick Kommunal och KFS in i en s.k. "frivillig medling" där båda parter ville hitta en gemensam lösning vilket gjordes efter gemensamma överläggningar och avtal slöts utan varsel.

KFS genomförde tillsammans med fackförbunden fyra välbesökta avtalskonferenser över landet i syfte att gå igenom förändringar och nyheter i avtalen.

Året avslutades med kollektivavtalstecknande med tjänstemannaparterna om "Tekniksprånget", en möjlighet för ungdomar att praktisera på KFS företag i syfte att öka intresset för ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken.

 

30 juni 2014

Avtalet klart med Lärarnas Samverkansråd.
Söndagen 29 juni fick KFS och lärarorganisationerna en hemställan från medlarna. Parterna skulle lämna svar måndagen den 30 juni. KFS sa ja till medlarnas bud och likaså gjorde Lärarnas Samverkansråd. Vi har därför ett avtal och konflikvarslet drogs tillbaka.

Avtalet innebär i korthet följande;
Avtalsperiod; 1 april 2014 – 30 september 2017, dvs 42 månader eller tre och ett halvt år.
Lönerevisioner; vardera året per den 1 april. För 2014 och 2015 finns en sammantagen procentsiffra om lägst 5,4%. Av dessa ska lägst 2,3% läggas ut 2014. Resterande har arbetsgivaren att fördela mellan åren. År 2016 och 2017 finns inga nivåer angivna (sifferlösa). Förhandlingsprotokollet finns under Branschavtal/Utbildning. Det avtalstryck som redan finns för åren 2013-16, gäller i stort för lärarna . Förhandlingsprotokollet på sidan 105 ersätts med det nya förhandlingsprotokollet.

23 juni

Lärarnas Samverkansråd har varslat KFS medlemsföretag inom branschområde "Utbildning" om stridsåtgärder i form av nyanställningsblockad samt blockad mot inhyrning av personal vid alla verksamheter inom Utbildningsavtalets avtalsområde.  Konflikten gäller lönenivåerna i lönerevisionerna kommande år. Medlingsinstitutet har utsett medlare och ett första möte äger rum den 24 juni med medlare Inger Örtendahl och Torgny Wännström . Inga stridsåtgärder får/kan träda i kraft under tiden som medling pågår. Samtliga berörda skolor har fått direkt information och kommer löpande hållas informerade, kontaktperson är förhandlare Giggi Langlet 08-556 009 55 och förhandlingschef Claes Blomgren 08-556 009 72.

18 juni 2014

Idag 15.30 sade de båda lärarorganisationerna nej till KFS slutbud, vilket innebär att prolongationen av KFS branschavtal Utbildning kommer att upphöra i början av juli månad. Information om konsekvenserna av detta har skickats till rektorer vid vår medlemskolor.

11juni

Vi har mottagit ett svar på vårt avtalsförslag från Lärarorganisationerna, dem föreslår ett möte på måndag den 16 juni. Vi har valt att gå med på detta möte. Vid frågor kontakta Giggi Langlet (förhandlingsledare) 08-556 009 55 alt. Claes Blomgren (förhandlingschef) 08-556 009 72.

26 maj

Lärarorganisationerna har fått ett nytt avtalsförslag att ta ställning till och vi förväntar oss svar senast onsdag den 4 juni.

9 maj

KFS har under veckan överlämnat ett slutbud till Lärarnas samverkansråd och nytt möte är bokat den 12 maj.

11 april

Förhandlingarna fortsatte per idag med lärarorganisationerna och nu avvaktar vi återkoppling och konkreta svar på vårt avtalsförslag efter påskhelgen. Nytt mötesdatum är den 25 april samt den 12 maj. 

20 mars

Fortsatt förhandling ägde rum igår torsdag den 20 mars med lärarorganisationerna. KFS kunde konstatera att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra, vid mötet överlämnade KFS ändå ett förslag till uppgörelse. Nästa förhandlingstillfälle är den 11 april.

27 februari

"Förhandlingarna förs i konstruktiv anda" säger förhandlingsledare Giggi Langlet efter dagens möte med Lärarnas förhandlare.

14 februari

KFS och Lärarnas Samverkansråd har träffats vid två förhandlingstillfällen, KFS har yrkat på tillsvidareavtal utan angivna nivåer medan lärarorganisationerna yrkar på ett tidsbegränsat avtal. Ferielönebestämmelser har diskuterats tillsammans med frågan om arbetstid och arbetsbelastning, en partsgemensam arbetsgrupp hanterar dock detta sedan tidigare. Fortsatt förhandlingsdatum är den 27 februari och därefter är förhandlingstillfällen utsatta en gång per vecka framtill i mitten av april. Avstämning sker löpande med branschrådet genom förhandlingsledare Giggi Langlet.

22 januari

Avtalsrörelse 2014 avseende "Utbildning".

KFS mottog uppsägningen av branschavtal "Utbildning" från Lärarnas Samverkansråd under december månad och avtalet upphör att gälla den 31 mars 2014. Yrkanden mellan KFS och Lärarnas Samverkansråd utväxlades den 8 januari och förhandlingsdatum är utsatta under februari månad. Vi uppdaterar löpande informationen om förhandlingarna här under "Avtal 13/14".

8 november

Avtalsrörelsen 2013 är nu avslutad för KFS i och med att SACO skrev under branschavtalet för "Trafik". Sammanfattning av nyheterna i avtalen samt protokoll är publicerade under respektive bransch.

Nu fortsätter arbetet i arbetsgrupper kring frågor som:
- Visstidsanställning
- Utförsäkrade medarbetares möjlighet till ev. stöd från Trygghetsfonden
- Möjlighet till avsättning av ATK till pension
- Förutsättningar för fackligt arbete
- Utanförskap och ungdomsarbetslöshet
- Divisorer
- Arbetstider för räddningstjänstpersonal
- Arbetstidsbestämmelser för lärare
- Lokal lönebildning
- Modernisering av avtal

Läs mer i respektive avtal kring ovanstående.

6 november

KFS har nu tecknat avtal med samtliga parter inom Besöksnäring.

23 oktober

Nytt avtal för Besöksnäring är tecknat med Kommunal och Vision. Idag fattade Kommunals förbundsstyrelse beslut om att godkänna branschavtalet för Besöksnäring (fd Turism & Fritid). KFS och Kommunal har under de senaste veckorna förhandlat under sk. frivillig medling där medlare från medlingsinstitutet deltagit. Huvudfrågan har varit strukturen för ersättning av obekväm arbetstid där vi funnit lösningar som båda parter har accepterat. KFS förhandlare har haft ett uppdrag från KFS styrelse att förändra strukturen för ersättning för OB i syfte att uppnå konkurrensneutralitet till andra avtal på arbetsmarknaden. Avtal är också tecknat med Vision och förhandlingar pågår med övriga tjänstemannaorganisationer. Sammanfattning av nyheterna i avtalet och protokoll publiceras under rubrik "Besöksnäring".

10 oktober

Förhandlingar pågår mellan KFS och Kommunal i sk frivillig medling kring branchen Turism & Fritid, förhandlingstider är utsatta idag och imorgon fredag samt tisdag tillsammans med medlarna nästa vecka. Branschrådet har telefonmöte på tisdag em kl 1300.

30 september

Medlare är nu utsedda för branschområde Turism och fritid. Till medlare utses Leif Ohlsson och Bengt Huldt på uppdrag av Claes Stråth.

27 september

Avtalsrörelsen inom KFS är till största delen avslutad. Inom branschområdet Turism och Fritid har vi ännu inte nått en uppgörelse. KFS förhandlare har ett uppdrag från KFS styrelse att ändra strukturen för ersättning för obekväm arbetstid, för att uppnå konkurrensneutralitet till andra avtal på arbetsmarknaden. När det gäller tjänstemannaorganisationerna är vi i princip överens hur detta kan genomföras. Kommunal har en annan inställning till frågan och därmed har KFS tillsammans med Kommunal kommit överens om att gå in i frivillig medling. Medlingsinstitutet kommer att utse medlare och medling kommer sedan att ske skyndsamt. Vi återkommer med information under denna rubrik "Avtal 13". När en uppgörelse finns kommer information om detta att skickas till medlemsföretagen. OBS! Medlemsföretag inom branschen Turism och fritid som påbörjat sin lönerevisionsprocess ska av avtalstekniska skäl och i rådande läge inte slutföra densamma.

 

 

11 september

Förhandlingarna med Kommunal inom branschområde Personlig assistans är klara. Avtalet löper på 37 månader och följer övriga avtal som är tecknade inom KFS. Förhandlingsprotokollet är publicerat under branscher/branschavtal.

28 augusti

Förhandlingar med Kommunal har återupptagits inom branschområde Trafik samt Turism och Fritid. Vidare förhandlingar är utsatta även i  de två kommande veckorna. Yrkanden har överlämnats mellan KFS och Kommunal för branschområde PASS.  

21 augusti

Förhandlingarna med SEKO om specialbestämmelser mm för personal i räddningstjänst- bilaga till KFS Flygplatsavtal har idag avslutats och publiceras inom kort. Avtalet följer övriga av KFS tecknade avtal med ett avtalsvärde på 6,8 procent på tre år. 

12 augusti

Med tjänstemannafacken förutom Unionen har tillsvidareavtal träffats inom de flesta avtalsområden. Avtalen med Unionen, Kommunal, SEKO och Transport löper 2013-04-01-2016-03-31. Trafikavtalet, Turism och Fritidsavtalet och Flygplatsavtalet är inte klara men förhandlingsdatum utsatta. Avtalen som är klara är publicerade under respektive bransch.

11 juli

Avtal är nu tecknat med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco-förbund inom följande branscher: Anläggning, Energi, Fastighet och Näringsliv, Konsult och Service, Parkering, Trafikhuvudmän, VA och Återvinning (Renhållning). Samtliga avtal löper från 2013-04-01 och tillsvidare. Protokollen ligger under respektive bransch.

4 juli

Tecknade protokoll och avtal tillsammans med en sammanfattning i avtalen finns under respektive branschrubrik.
Förhandlingarna inom branschområde Turism och Fritid samt Trafik är ajournerade till slutet av augusti. För övriga branschområden har principöverenskommelse träffats med tjänstemannafacken, beslut om avtalen tas i deras styrelser under vecka 28.

26 juni

Förhandlingarna med Transport kring Flygplats och Återvinning (fd Renhållning) har idag avslutats och resultatet av dessa publiceras imorgon den 27:e juni.  

25 juni

Visions förbundstyrelse sa idag ja till avtalen för 11 KFS branscher där Vision är part.
Sifferlösa tillsvidareavtal är tecknat för:
-Energi
-Anläggning
-Fastighet och Näringsliv
-Konsult och Service
-Parkering
-Trafikhuvudmän
-VA
-Återvinning
-Länsmuseer och Utbildning

För Vård och Omsorg är avtalet treårigt.
Avtal med protokoll och nyhetssammanfattning kommer att publiceras löpande under respektive branschrubrik.

Förhandlingar pågår idag den 25:e med Transport om Flygplats och Återvinnings avtalen (fd renhållning) och är ajournerade till imorgon den 26:e.

20 juni

Vision har haft förbundsstyrelse idag och godkännande av avtalen väntas efter midsommarhelgen.

19 juni

Avtalen med Kommunal är klara och publicerade under respektive bransch, i höger spalten finns en sammanfattning av nyheterna i avtalet. De branschavtal som återstår att förhandla med Kommunal är "Flygplatser, Besöksnäringen samt Trafik". Vision har förbundsstyrelse den 20 juni och blir avtalen godkända så är avtalen där Vision är part slutförhandlade och klara.

17 juni

Under KFS dagarna i Östersund 12-13 juni förhandlades avtalen med Kommunal för branscherna "Konsult och Service" samt "Fastighet och Näringsliv". Veckorna innan blev avtalen för "Läns- och regionmuseer" och "Vård" färdiga med tjänstemännen och Kommunal. Under helgen och denna vecka har KFS och Kommunal fortsatta förhandlingar inom övriga branschområden där Kommunal är part. Kommunals styrelse sammanträder nu på onsdag den 19 juni och målsättningen är att flertalet av branschavtalen ska kunna godkännas vid deras sammanträde. Vi har en pågående dialog och förhandling med Vision kring energiavtalet och ett resultat väntas till midsommarhelgen.

7 juni

Branschavtal Energi förhandlas med Vision och ett resultat förväntas inom kort. Förhandlingar pågår inom övriga branschområden och efterhand som avtal tecknas publiceras dessa under respektive bransch. Vid frågor kring statusen i förhandlingarna kontakta respektive förhandlingsledare, kontaktuppgifter finns under branschrubriken.

31 maj

Avtal klart med Kommunal på Läns- och Regionmuseiavtalet

KFS har träffat avtal med Kommunal avseende Läns- och Regionmuseiavtalet. Avtalet är 3-årigt och ligger i linje med de avtal som träffats på arbetsmarknaden under året. Det finns ett löneutrymme om totalt 1700 kr att fördela under avtalsperioden 2013-04-01 – 2016-03-31. Ersättningen för obekväm arbetstid höjs först 2014-04-01 och därefter 2015-04-01. Övriga särskilda ersättningar höjs per 2013-04-01, 2014-04-01 och 2015-04-01. Föräldrapenningtillägget är utökat och utges för 180 dagar för barn födda 2013-04-01 och senare. Avtalsprotokollet kan du hitta på vår hemsida under bransch Läns- och Regionmuseer som du kan besöka direkt genom att klicka här

23 maj

Avtal klart med SEKO på Energi.

KFS och SEKO säger ja till medlarnas slutbud inom energiområdet.
Detta innebär att SEKO drar tillbaka de varslade stridsåtgärderna. Avtalet är 3-årigt och ligger i linje med de avtal som träffats på arbetsmarknaden under året. I den fråga som var grunden till de varslade stridsåtgärderna, arbetstidsåtgärder, finns nu också en lösning. Avtalsprotokollet och vilka nyheter som finns i det nytecknade avtalet kan du hitta under bransch Energi. Klicka här så kommer du direkt till branschen Energi.

22 maj 2013

Varslet verkställdes ej, medling pågår fortfarande och förhindrar detta.
KFS och SEKO har sent under onsdag eftermiddag fått ett justerat slutbud som ska besvaras imorgon torsdag kl 13.00. 

20 maj 2013

Parterna fortsätter förhandla och varslet skjuts upp ett dygn. KFS svarar ja även till den andra och slutliga hemställan från medlarna. SEKO säger nej till hemställan men parterna är överens om att fortsätta förhandla. - Vi har en god dialog med SEKO och försöker hitta en lösning, Claes Blomgren, Förhandlingschef KFS. Medlarna finns också till förfogande under de fortsatta förhandlingarna men är inte direkt involverade.

Blockaden skjuts upp ett dygn till den 22 maj kl 00.01.

 

17 maj 2013

Idag fredag 17/5 har medlarna överlämnat sin slutliga hemställan som ska godkännas eller förkastas i sin helhet på måndag 20/5 kl 11.30.

Möte med branschråd och ett extra styrelsemöte kommer att äga rum under måndagen. Vi kommer att informera löpande här och genom mail till berörda intressenter. Vid frågor kontakta KFS Kansli, branschråd eller styrelse.

 

15 maj 2013

Medlingen med SEKO har börjat och information, tidsplan samt frågor och svar är publicerat på medlemssidorna (inloggning). 

 

13 maj 2103

Medlare är nu utsedda från medlingsinstitutet för medling kring SEKOs varsel. Medlare Hans Svensson och Torgny Wännström har idag haft ett första möte med SEKO och KFS, förhandlingar/medling fortsätter på onsdag den 15 maj. Frågor och svar kring varslet publiceras under veckan.

Övriga områden
KFS har pågående förhandlingar inom branschområde Länsmuseer, Utbildning och Vård och Omsorg;

Fredagen den 3 maj träffade KFS tjänstemannaorganisationerna inom ovanstående branscher. KFS presenterade avtalsförslag som de fackliga förtroendemännen nu har uppe för godkännande i sina styrande församlingar. Definitiva svar väntas i slutet av denna vecka eller under nästa vecka. När avtal är tecknade kommer vi att återkomma med vidare information.
Vad det gäller förhandlingar med Kommunal inom samma branschområden, så har det varit svårt att få till förhandlingstider med Kommunals företrädare. KFS träffade under förra veckan Kommunals företrädare inom branschområde Utbildning. Vi har också haft en inledande sittning med Kommunals förhandlare inom branschen Vård och Omsorg. De senare träffar vi igen den 21 maj för fortsatta förhandlingar. Inom branscherna Utbildning och Länsmuseer samt Turism och Fritid har vi nya tider utsatta till den 27 maj.

 

 

7 maj 2013

Varsel om konfliktåtgärder

KFS har idag träffat Seko. Parterna konstaterade att det just nu inte finns förutsättningar att teckna avtal. Vi är överens om att utrymmet är 6,8 % på tre år (industrinormen). Tvistefrågan är hur utrymmet ska fördelas. Seko har som krav att arbetstidskontot ska utökas. KFS har i samråd med medlemsföretagen konstaterat att det inte finns utrymme för ytterligare arbetstidsförkortning.

Det konstaterades att vi inte skulle komma överens varvid de lämnade över ett varsel som träder i kraft den 21/5 kl 00:01.

Varslet avser allt arbete inom avtalsområdet rörande ledningsutsättningsarbete och inkoppling av tillfälliga elanläggningar försätts i blockad. Blockaden innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av blockaden samt att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

Varslet omfattar också övertidsblockad, mertidsblockad, restidsblockad för samtliga SEKO:s medlemmar anställda inom avtalsområdet samt nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning. Blockaden gäller i förhållande till den arbetstid/scheman som var fastställd att gälla den 7 maj 2013.

Övertidsblockaden ovan omfattar inte arbete som utförs för sjukhus och hushållskunders räkning.

Samtliga stridsåtgärder träder i kraft tisdagen den 21 maj 2013 kl. 00.01.

Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av stridsåtgärderna förekommer.

KFS har varit i kontakt med medlingsinstitutet. Medlare kommer att utses på måndag den 13/5. KFS tillsammans med branschråd Energi har att fundera över eventuella motåtgärder och återkommer med mer information om hur ni som arbetsgivare har att agera. Kontaktuppgifter till ansvariga förhandlare finner ni i höger spalten.

 

28 april 2013

Avtal är idag, söndag, träffat mellan SKL och Kommunal och därmed är samtliga Kommunals konfliktvarsel återkallade. Avtalet i korthet:
- Avtalet är på tre år och en månad, perioden 1 april 2013- 30 april 2016.
- Utrymmet för lönehöjningar uppgår till 1 700 kronor. Inga individgarantier.
- Löneutrymmet fördelas 2013 - 550 kronor, 2014 - 550 kronor och 2015 - 600 kronor.
- Höjning av lägsta lägstlön begränsas till 80 procent av avtalets höjning. Den högre lägstlönen höjs med 100 procent.

Avtalet håller sig inom "Industri märket" på 6,8 procent genom att avräkning skett i andra delar av avtalet.

Läs mer på www.skl.se alternativt www.kommunal.se


KFS förhandlingar med Kommunal och övriga förbund fortsätter och avtalsnyheter för samtliga branscher kommer att publiceras här och även skickas ut i nyhets- arbetsgivarinformation. Under veckan har vi haft avstämningar med branschråd (Energi, Trafik och Vård) samt Personalchefsnätverket.

 

24 april 2013

Strejken för Transport avblåstes strax efter kl 12.00 idag och ett avtal är slutet. 

Se arbetsgivarnas hemsida www.transportgruppen.se alternativt www.transport.se  för nyheter inom området. Nu avvaktar KFS måndagen den 29 april och den av Kommunal varslade strejken för SKL/Pacta företag.

 

15 april 2013

Kommunal varslar om strejk och nyanställningsblockad för anställda i 100 kommuner, landsting och Pactaföretag. Varslet träder i kraft den 29 april. Läs mer på www.kommunal.se och www.skl.se

I korthet handlar varslet om att Kommunal (LO) ser märket för tre år uttryckt i ett krontal på 1 700 kronor för de medlemmar som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Det innebär att löneökningen skulle bli högre i procent än det av industrin satta märket på 6,8 procent.

Transport har varslat om konfliktåtgärder mot BA (Biltrafikens Arbetsgivarförbund) rörande åkerier och terminaler from den 24 april kl 12.00.  Konflikten rör Miljöarbetaravtalet samt Transportavtalet. Läs mer på www.transportgruppen.se

 

12 april 2013

Under veckan har KFS förhandlare haft avstämningar med branschråden om förhandlingsstatusen samt prioriterade branschyrkanden ex vis OB ersättningar på "Besöksnäringen"- Turism & Fritid, arbetstidskonton för Parkering mm. Vidare har förhandlingar genomförts och fortsätter med tjänstemannaorganisationerna samt Kommunal och Fastighets, nästa vecka även Seko. KFS inställning är att industrins märke på 6,8 procent gäller som utgångspunkt. Efter helgen kommer eventuellt ett resultat av SKLs pågående förhandlingar med Kommunal att kunna redovisas. Välkommen att kontakta branschansvarig förhandlare för detaljer kring just ert avtal.

 

2 april 2013

Nytt treårigt avtal klart.

Efter att de fackliga parterna sagt nej till medlarnas bud i söndags så har överläggningar pågått under påskhelgen. Idag begärde medlarna ett slutligt svar från samtliga berörda fackliga parter och i eftermiddags blev avtalen klara för industrin.

Avtalen är treåriga och det totala avtalsvärdet är 6,8 procent för hela avtalsperioden. Varav 6,3 procent är löneökningar och 0,5 procent kommer avsättas i ett system för deltidspension.

Löneökningarna fördelar sig över åren genom att de höjs med 2,0 procent det första året, med 2,1 procent det andra och med 2,2 procent det sista avtalsåret, som också är uppsägningsbart. Siffrorna kan fördelas på annat sätt för olika avtalsområden men det är marginella skillnader. Förutom möjligheten till delpension så utökas föräldraledighetstillägget med ytterligare en månad till sex månader.

KFS förhandlingar fortsätter i slutet av veckan med ovanstående normerande "märke" som utgångspunkt. 

 

Förhandlingarna inom byggsektorn
Sveriges Byggindustrier och Byggnads har nu kommit överens och Byggnads återkallar varslet om stridsåtgärder. Överenskommelsen innebär i korthet att parterna gemensamt ska utveckla system för att kontrollera entreprenörskedjorna, parterna accepterar vidare den lönenorm som exportindustrin nu bestämt, det så kallade märket.

 

26 mars 2013

Förhandlingar pågår inom industrin och ett resultat torde komma vid påsk, det finns i dagsläget inget att rapportera från någon part. KFS får avvakta men bevakar området, vi har satt ut förhandlingsdatum efter påskhelgen för att fortsätta utifrån industrinormens förutsättningar. Denna veckan sammanställer vi resultatet av samtliga förhandlingar och förbereder avtalsskrivningar.

 

18 mars 2013

Arbetsgivarna sa ja till till industribud- Facken nej

Arbetsgivarna; Teknikföretagen accepterade medlarnas bud som innebar ett treårigt avtal med ett samlat avtalsvärde på 6 procent. Men facken inom industrin, Unionen, IF Metall m fl avvisade budet. Budet innebar ett treårigt avtal med ett samlat värde på 6 procent inklusive avsättning med 0,5 procent per år till delpension. KFS följer den fortsatta processen och inom några veckor kommer ett resultat i form av "märket" att förhålla sig till. I avvaktan på detta så diskuteras värdet av respektive parts yrkanden i allmänna villkorsdelarna. KFS förhandlare stämmer av kontinuerligt med branschråden och man är alltid välkommen att ringa branschansvarig förhandlare för senaste nytt.

Läs mer om medlarbudet från OpO (opartiska ordföranden) på www.svensktnaringsliv.se 

 

8 mars 2013

Förhandlingar pågår nu på samtliga branschområden och rör de krav som ställts mellan parterna främst avseende "Allmänna villkor". Med respekt för den pågående dialogen kommer vi i dagsläget att hänvisa frågor kring statusen i förhandlingarna till respektive branschansvarig förhandlare, ring gärna eller maila. Besök också www.svensktnaringsliv.se eller fackförbundens hemsidor för senaste nytt från förhandlingarna kring det sk. "märket". 

 

21 februari 2013

Efter att yrkanden har utväxlats i början av året mellan samtliga parter så har förhandlingar nu inletts. Rent generellt kan KFS konstatera att förhandlingar kring lön är avvaktande i och med LO samordningen och att industrins ”märke” ännu inte är klart. Det som diskuteras är ändringar i allmänna villkorsdelen som är samma för tjänstemän och arbetare i ett s.k. medarbetaravtal.

Fackliga krav
LO samordningen med de fackliga kraven kan man läsa mer om nedan eller gå till www.lo.se
Tjänstemanna organisationerna är fortsatt intresserade av sifferlösa avtal (utom Unionen) beträffande lön. Reglering av visstidsanställningar, arbetstidsförkortning och arbetstidsfrågor är krav från samtliga förbund.

 

 

31 januari 2013

Den 31 mars löper avtalen ut på 12 av KFS 15 branschområden. Det är Anläggning, Energi, Fastighet- och Näringsliv, Flygplatser, Konsult och Service, Läns- och regionmuséer, Parkering, Renhållning, Trafikhuvudmännen, Turism och Fritid, VA, Vård och Omsorg. De övriga två avtalen löper ut den 31 maj 2013 (Trafikavtalet) respektive den 30 september 2013 (Personlig Assistans). Utbildningsavtalet är tecknat för två år och löper ut den 31 mars 2014. Med Sveriges Ingenjörer, SACO och Ledarna tecknade KFS före jul ett tillsvidareavtal för branschområde Energi. Avtalet är "sifferlöst" och kan tidigast sägas upp den 1 april 2015.

Avtalsupptakt har påbörjats genom att KFS för de fackliga organisationerna den 6 december redovisat de yrkanden som vi avser att driva i avtalsförhandlingarna. KFS mål är att träffa nya avtal innan de nuvarande avtalen löper ut. KFS strävar mot sifferlösa tillsvidareavtal som inte medför kostnadsökningar och inte överstiger nivåerna för avtal som tecknas av den internationellt konkurrensutsatta industrin. Avtalstecknande ska medföra en absolut fredsplikt för avtalsperioden innebärande ett förbud även mot sympatiåtgärder.
Det är viktigt att behålla de branschanpassade avtalen och att på de områden där det behövs fortsätta att driva kraven på fortsatt anpassning till branschernas speciella förhållanden. Det är en högt prioriterad fråga för KFS medlemmar att kollektivavtalen ska ge konkurrensneutralitet jämfört med andra kollektivavtal inom samma bransch.

Fackliga krav
De fackliga organisationerna inom LO har genom den s k LO-samordningen enats om vilka krav som ska ställas gentemot arbetsgivarparterna i årets avtalsrörelse. LO-samordningen innebär krav på ettåriga avtal med löneökningar om 2,8 procent för dem som tjänar mer än 25 000 kr i månaden, dock minst 700 kronor för alla som tjänar mindre än 25 000 kr i månaden. Även avtalens lägstalöner ska höjas med minst 700 kr i månaden. Härutöver tillkommer krav på förbättringar av avtalsförsäkringar och ett föräldrapenningtillägg. Läs mer på www.lo.se
Hittills har Vision, SACO, Unionen, SEKO och Transport överlämnat avtalsyrkanden till KFS. Yrkandena från SEKO och Transport ansluter till LO-samordningen. KFS kommer att erhålla Kommunals yrkanden under februari. Vi förväntar oss att även de kommer att ansluta till LO samordningen.

6 december 2012

Torsdagen den 6 december inledde KFS upptakten inför avtalsrörelsen 2013. Samtliga fackliga parter var kallade till ett gemensamt möte där KFS bedömning av den samhällsekonomiska situationen internationellt och i Sverige presenterades. KFS avtalsyrkanden och en tidplan för de kommande kollektivavtalsförhandlingarna redovisades och överlämnades.