Bildspel KFS+Pacta

Pacta + KFS = Sant

Pacta och KFS börjar arbeta tillsammans den 1 januari 2018 och visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Tillsammans utgör vi det självklara valet av arbetsgivarorganisation som levererar bästa möjliga service till våra medlemmar. Vår gemensamma resa börjar nu – gör oss sällskap!

Här publicerar vi allt som har att göra med sammangåendet: 

Vd för den nya arbetsgivarorganisationen utsedd

28/12 2017: Per Nordenstam har utsetts till vd för den nya arbetsgivarorganisationen som bildas genom sammanslagningen mellan KFS och Pacta. Per har mångårig erfarenhet som kommundirektör och en bakgrund från flera ledande befattningar inom den kommunala sfären. Läs mer >

Brev till medlemsföretag inför 2018

22/12 2017: Vad våra medlemsföretag behöver veta om arbetet så här långt och vad som gäller från och med årsskiftet 2017-2018: Välkommen till din nya arbetsgivarorganisation! Läs mer >

Sänkt serviceavgift från den 1 januari i den nya arbetsgivarorganisationen

Serviceavgiften i den nya arbetsgivarorganisationen kommer att sänkas för KFS medlemmar, från nuvarande 0,30% till 0,25% av medlemsföretagens totalt utbetalda bruttolön föregående år. Den nya avgiften gäller från och med den 1 januari 2018 då KFS och Pacta går samman och skapar en ny arbetsgivarorganisation tillsammans. Läs mer >

KFS och Pacta i Framtidens regioner och landsting

I novemberupplagan av Framtidens Kommuner och Regioner kan du läsa en intervju med KFS vd Monica Ericsson och Pactas vd Markus Gustafsson. Där berättar de mer om sammanslagningen och den nya arbetsgivarorganisationen.

Artikeln hittar du i Framtidens Kommuner och Regioners bilaga i Dagens industri under november. Du kan även läsa den på webben >

Ny styrelse är utsedd för DNF AB den 7/9

Den 7 september vid den extra bolagsstämman i Pactarb AB beslutades om ny bolagsstyrelse för den nya arbetsgivarorganisationen som skapas genom sammanslagningen av Pacta och KFS. Styrelsen beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Sylvia Michel, vd på Kraftringen Energi AB utsågs till ordförande och Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset AB till vice ordförande. Läs mer här >

Erbjudande om medlemskap i DNF

Tack till alla medlemsföretag som har svarat på erbjudandet om medlemskap i den nya arbetsgivarorganisationen! Erbjudandet har skickats ut i två omgångar till vd, ordförande och kontaktperson på KFS medlemsföretag, och för er som fortfarande inte svarat finns möjlighet att göra detta via följande länk - läs mer här>.

Rekrytering av ny VD

Rekrytering av vd för DNF AB genomförs under hösten och det är Poolia Executive Search som håller i rekryteringen på uppdrag av styrgruppen för DNF. Fram tills ny VD är utsedd leds arbetet med sammanslagningen av KFS och Pacta av Monica Ericsson (vd KFS) samt Markus Gustafsson (vd Pacta).

KFS och Pactas gemensamma konferens 9/11

KFS ledarskapsdagar och Pactas vd- ordförandekonferens anordnas i år gemensamt. Vi träffas den 9 november på Hilton Slussen i centrala Stockholm kl 10-ca 18. För mer information och anmälan läs här >

Träffa KFS och Pacta på Kvalitetsmässan i Göteborg

Den 14-16 november medverkar vi tillsammans på Kvalitetsmässan i Svenska Mässan, Göteborg. Välkommen till vår monter B05:25 i Svenska Mässan och prata arbetsgivarfrågor, avtal och den stundande fusionen. Som medlem får du gratis inträde till Kvalitetsmässan! Läs här för att ladda ner ditt kostnadsfria entrékort >

Fler pågående utvecklingsaktiviteter som vi påbörjat tillsammans:

  • Förhandlingsverksamhet och arbetsgivarservice ses över och planering av det nya erbjudandet pågår.
  • En gemensam utbildningsverksamhet planeras för 2018. 
  • Kommunikationsaktiviteter med varumärkesarbete har påbörjats.
  • Ny webbplats och digital mötesplats som förbättrar och utvecklar servicen till medlemmarna planeras att startas som komplement till de befintliga webbsidorna runt årsskiftet 2017/2018. Denna webbplats kommer sedan succesivt att ersätta både Pactas och KFS hemsidor.
  • Verksamhetsplan, budget, serviceavgifter samt service och administration för DNF AB kommer att formas under hösten. Vi kommer succesivt uppdatera alla våra kommunikationskanaler med hur arbetet fortskrider.
  • Gemensamma lokaler för den nya organisationen ska också lösas under hösten 2017.

Kännetecknande för den nya arbetsgivarorganisationen

Den nya organisationen kommer ha över 1000 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar över 15 branscher. Med affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och fortsatt starkt medlemsfokus samt medlemsinflytande kommer vi att stå för professionell och personlig serviceanda. Tillsammans har vi kraften att genom konkurrenskraftiga avtal och den bästa servicen ge våra medlemsföretag förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare och utföra sina samhällsnyttiga uppdrag.

Affärsmässig samhällsnytta

Affärsmässig samhällsnytta utgör den nya arbetsgivarorganisationens identitet och förenar medlemsföretagen som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster på affärsmässig basis. För utförare av dessa tjänster ställs omfattande krav vad gäller ansvar för hur utförarna bidrar till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Med samhällsnyttiga menas tjänster av allmänt intresse, det vill säga tjänster som ett fungerande lokalsamhälle måste ha. Tjänsterna kan inte väljas bort – de är avgörande för samhällets infrastruktur och är viktiga att tillgängliggöra för alla medborgare.

Verksamheter som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster måste drivas så att långsiktig ekonomisk stabilitet säkras. Konkurrenskraftiga avtal skapar förutsättningar för god affärsmässighet.

Nytt varumärke

Pacta och KFS kommer gemensamt att skapa ett nytt varumärke och en ny hemsida, grafisk profil och mycket mer kommer att tas fram. Arbetet har påbörjats under sommaren/hösten 2017 och kommer att pågå under hela 2017/2018. Under den tid som arbetet med det nya varumärket pågår så kommer både Pactas och KFS hemsidor med mera att finnas kvar, men då med koppling till det nya varumärket som håller på att byggas.

Fram tills nytt varumärke finns framtaget kallar vi helt enkelt den nya organisationen för DNF, eller DNF AB, det vill säga: Den Nya Föreningen samt servicebolaget Den Nya Föreningens AB.

Styrning, organisation och medlemsinflytande

Den nya organisationen består av en ideell förening (DNF) och ett servicebolag (DNF AB). DNF styrelse består av förtroendevalda som utses av SKL och styrelsens uppgift är att formellt anta kollektivavtalen. I övrigt ska styrelsen för DNF utöva uppsikt över DNF AB som är helt medlemsstyrt.

DNF AB i sin tur har en styrelse som består av representanter från medlemsföretagen. Denna föreslås av en valberedning som också utses av medlemsföretagen. Det är i DNF AB som verksamhetens inriktning, ekonomi, budget, erbjudande, tjänster, service/stöd, utbildningar, varumärke, mötesplatser och så vidare planeras och beslutas.

Branschråden arbetar med branschens frågor och behov gentemot sin arbetsgivarorganisation. I samband med avtalsrörelsen utgör branschrådet en referensgrupp för det egna kollektivavtalet och bistår med synpunkter och yrkanden.

Avtalsråd består av samtliga ordföranden för branschråden och har att samla övergripande avtalsfrågor som rör alla branscher och verksamheter inför styrelsen i DNF.

Ny organisation

Styrdokument

Den nya arbetsgivarorganisationens stadgar beskriver kärnan i verksamheten och hur styrningen kommer att se ut. Ta gärna del av stadgarna och bolagsordningen här:

 

Erbjudande och service

När KFS och Pacta slås ihop och tillsammans blir dubbelt så stora med ökade resurser som följd kommer servicenivån att ha alla förutsättningar att bli ännu vassare. En långsiktig stabilitet och kontinuerligt medlemsinflöde ger den kraft som behövs för att kunna fokusera på att utveckla verksamheten utifrån medlemmarnas behov. Tillsammans blir Pacta och KFS Sveriges största arbetsgivarförbund för kommunala och landstingsägda bolag samt privata företag som verkar inom samhällsnyttan.

 

Bakgrund - detta har hänt: 

KFS styrelse startade 2014 ett utvecklingsarbete för att säkra en fortsatt stark och stabil organisation för sin medlemmar på lång sikt. Genom detta utvecklingsarbete utkristalliserades olika framtidsscenarier, varav det mest realistiska spåret framåt var att fortsätta tillsammans med Pacta. Analysen visade att Pacta och KFS har stor värdegemenskap och liknande arbetssätt, erbjudande, branscher samt organisation. I dialogen som sedan följer mellan Pactas och KFS styrelser har viktiga kärnvärden som Affärsmässig samhällsnytta, medlemsinflytande och fortsatt hög personlig servicenivå varit centrala värden som ska bevaras och förstärkas. En vilja att fortsätta tillsammans och en samsyn kring en framtida organisation lägger grunden för att gå till medlemsföretagen med ett konkret förslag som säkrar medlemsinflytande och kärnvärden. Efter medlemsdialoger bland KFS medlemmar 2016-2017 fattades beslut på två på varandra följande stämmor under senvåren 2017. Medlemsomröstningarna visade på ett starkt stöd för ett samgående med Pacta och samtidigt fattar Pactas styrelse de beslut om stadgeändringar som krävs för att gå samman. Och där är vi nu: Genomförandeprocessen har nu tagit fart och formellt kommer våra båda organisationer gå samman den 1 januari 2018.

Pacta och KFS kommer tillsammans att löpande informera om sammanslagningen. 

Läs mer om Pacta här

Läs mer om KFS här