Affärsmässig samhällsnytta - Det är KFS!

Allt arbete inom KFS tar sin utgångspunkt i vår gemensamma plattform ”Affärsmässig samhällsnytta”. I takt med tidens förändringar, fyller vi det successivt med relevant och praktiskt innehåll.

Det har varit en lång resa att gå från att ”hjälpa kommunala bolag i arbetsgivarfrågor” till att ”stödja affärsmässigt samhällsnyttiga bolag, oavsett ägarform”. Idag står det klarare för både medlemsföretag och omgivning vilka särskilda utmaningar och förpliktelser det innebär att arbeta i samhällets tjänst, för det allmännas bästa.

Några av de frågor som KFS för närvarande aktivt arbetar med, inom ramen för Affärsmässig samhällsnytta är:

  • I det offentliga samtalet bidra till ökad kunskap om företag som levererar tjänster av allmänt intresse på affärsmässiga grunder.
  • Stödja våra medlemsföretag i hur de kan integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor i sin kultur och sina värderingar, strategier och aktiviteter: arbeta som ett uttalat CSR-företag.
  • Kontinuerligt lyfta fram goda exempel på hållbara medlemsföretag/CSR för att inspirera fler.
  • Stimulera fler av KFS medlemsföretag att ansöka om utmärkelsen CEEP CSR Label.
  • Dela ut ett årligt pris för bästa insats inom Affärsmässig samhällsnytta från 2015.
  • Bidra till fördjupad kunskap i syfte att skapa en inkluderande arbetsmarknad. Detta genom exempelvis partsgemensamt arbete samt samarbete och bidrag till forskningsinsatser.
  • Fortsatt marknadsföring av Tekniksprånget, för att via praktikplatser intressera ungdomar för teknikområdet.
  • Fortsätta utveckla de branschspecifika avtalen och villkoren, så att företagen kan bli attraktiva arbetsgivare och locka den kompetens som krävs.  
  • Ge stöd och förutsättningar till våra medlemmar så att de kan leverera samhällsnytta under affärsmässiga former.